Schoolgids 2023-2024

Doelen
doelen van het onderwijs

De doelen van het onderwijs zijn:

  • voorwaarden scheppen voor brede ontwikkeling van het kind: veiligheid, rijke ervaringen en inspanning.
  • het aanleren van de (kern)vaardigheden, waaronder taal en wiskunde, in betekenisvolle contexten
  • het in stand houden van de aangeboren intrinsiek gemotiveerde toestand van het kind.
  • het overbrengen van waarden die voorwaardelijk zijn voor een duurzame samenleving.
resultaten van het onderwijs

De brede ontwikkeling wordt gevolgd met een eigen observatiesysteem; zowel op fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal vlak. We gaan hierbij uit van de verbondenheid van die vlakken.

Taal en wiskunde worden getoetst aan de hand van de IEP, en de vorderingen van elke leerling worden uitgedrukt ten opzichte van eerder behaald resultaat van die leerling. Vergelijking met een norm gebeurt alleen waar dat nodig is, zoals bijvoorbeeld bij de keuze voor vervolgonderwijs.

Er zijn nog geen kinderen die een eindtoets hebben gedaan. Hier zijn nog geen resultaten van.

context van de resultaten

We weten dat de kinderen van nu de volwassenen van later gaan zijn. De ontwikkelingen in de wereld gaan snel, en het is moeilijk te voorspellen welke problemen er opgelost moeten worden in de toekomst. Vindingrijkheid, improvisatie én de overtuiging dat er altijd iets nieuws te leren blijft zullen overstijgende vaardigheden zijn die de ‘schoolse vaardigheden’ als rekenen en schrijven betekenisvol maken in de nieuwe situaties. De overtuiging dát ze kunnen leren, is de overtuiging die uiteindelijk de kinderen de meeste kansen zal geven.

Tijd
onderwijstijd

De school is veertig weken, vijf dagen per week open.

De schooltijden zijn van 0845 uur ’s ochtends tot 1245 op de korte dagen (maandag, woensdag en vrijdag) en van 0845 tot 1515 op de lange dagen (dinsdag en donderdag).

Vanaf 1215 tot 1245 wordt er op school warm gegeten. Deze lunch telt mee als onderwijstijd. Tussen 1245 en 1315 is er pauze, onder toezicht van een leerkracht. Kinderen gaan dan 24 uur per week naar school.

Voor leerlingen tot en met 5 jaar geld dat er 5 uur per week verlof kan worden aangevraagd. Vanaf 6 jaar geld dat een kind minimaal 22 uur per week naar school gaat.

Voor kinderen die in het eerste jaar van hun onderwijs zitten passen we in samenspraak met de ouders het programma aan op de belastbaarheid van het kind.

Omdat we nog veel groeien, zullen door andere beschikbaarheid van ruimtes, leerkrachten en de wijze van groeperen meer ruimte gaan ontstaan in de onderwijstijden zoals we die aanbieden.

vakanties en vrije dagen

Herstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2023 (één week)

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 (twee weken)

Krokusvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024 (één week)

Vrijdag 29 maart 2024 (Goede vrijdag)

Maandag 1 april 2024 (Tweede paasdag)

Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024 (één week)

Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaart)

Maandag 20 mei 2024(Tweede Pinksterdag)

Junivakantie: 17 juni t/m 23 juni 2024 (één week)

Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024 (zes weken)

verlof, ziekte en verzuim

Verlof wordt verleend door de directeur nadat dit is aangevraagd. Dit kan bij bijzondere omstandigheden (maximaal 10 dagen per jaar). Dit aanvragen gebeurt via de mail. Informatie over vakanties buiten de schoolvakanties staan hier:

Bij ziekte wordt dit doorgegeven aan de school, bij voorkeur via de mail, en anders telefonisch via het Eiland. (050 – 7851720)

Is een kind niet op school, en is er geen verlof verleend of ziekte gemeld? Dan geld dit als (ongeoorloofd) verzuim. Bij meer dan 16 dagen verzuim binnen 4 weken melden wij dit bij onze leerplichtambtenaar.

Aanmelden en Inschrijven
Werkwijze en kaders
  • Wanneer ouders aangeven bij een school dat ze het kind daar naar school willen laten gaan, dan is het kind aangemeld. Vanaf het moment van aanmelden heeft een school zorgplicht. Een school kiest uit alle kinderen die zijn aangemeld welke ze toelaten. Een kind dat is toegelaten wordt ingeschreven. Inschrijving betekent dat het kind de leerplicht vervult, ze zit dan ‘op school’.
  • Vanaf drie jaar oud kan een kind worden aangemeld bij de school.
  • Vanaf drie jaar en 10 maanden mag een kind maximaal vijf dagen wennen op school. In de praktijk is dat één dag per week tot een kind vier is. Kinderen van vier kunnen worden toegelaten en ingeschreven bij de school. Met vijf jaar is een kind leerplichtig. Ouders moeten zorgen dat een kind is ingeschreven bij een school.
  • Voor kind die van een andere school komen heten zij-instromers. Vanaf dat zij worden aangemeld besluit de school binnen 6 weken of zij het kind toelaten. Of een kind wordt toegelaten hangt af of de school plek heeft voor het kind. Er zijn kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Als een school de ondersteuning niet kan bieden, dan wordt het kind niet toegelaten. De school blijft wel verplicht mee te helpen te zoeken naar een plek die de ondersteuning wel kan bieden. Zie ondersteuningsprofiel.
Voorbeelden

Drie jaar

Vanaf de derde verjaardag kan een kind worden aangemeld. Het kind word ingeschreven bij de opvang. Vanaf drie jaar en tien maanden kunnen ze wennen op school. Ze zullen dan de jongste van de groep zijn. In combinatie met de activiteiten met twee jarigen zijn ze de oudsten.

Vier jaar

Vanaf dat het kind vier wordt is ze ingeschreven bij de school, en het aantal dagen dat ze meedraaien wordt opgebouwd.

Vijf jaar

Het kind is leerplichtig geworden. Ten opzichte van de vierjarige verandert er dat zij vijf dagen per week naar school horen te gaan (in principe). Wel hebben zij recht op vijf uur verlof per week (met een optie tot vijf extra uur, indien nodig).

Opvang

De leerlingen kunnen vanaf 0800 tot 1800 worden opgevangen bij de buitenschool van het Eiland van Groningen.

Veiligheid

Het welzijn van de leerlingen moet voorop staan, juist wanneer leerresultaten bereikt willen worden. Veiligheid is daarvoor een voorwaarde. In een veilige omgeving is de nieuwsgierigheid, aandacht en betrokkenheid van het kind beschikbaar voor het leerproces en kan de ontwikkeling optimaal plaatsvinden.

We maken gebruik van de Meldcode Kindermishandeling.

Meer informatie over veiligheid staat in ons Veiligheidsbeleid.

Ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel; Perspectief op School

School de Pol is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 20.01

Geld

Ouderbijdragen zijn vrijwillig (echt!). Liefst hebben wij dat de ouders in natura bijdragen; via inspanning, en delen van hun kennis en kunde.

Alle bijdragen van externe partijen worden in het jaarverslag verantwoord.

Klachten

Klachtenregeling

Inleiding

De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 betekent onder meer

dat het bestuur van onze school verplicht is een klachtenregeling te hebben en een vertrouwenspersoon in te stellen. Volgens deze Kwaliteitswet kan iedereen die betrokken is bij een school een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel van onze school.

Met de regeling wordt beoogd: een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee

het belang van betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school.

Vragen en problemen van ouders

In onze school streven we ernaar om de contacten zo direct, open en transparant mogelijk te laten lopen. Met een vraag of een probleem over uw kind richt u zich tot de leerkracht of vakleerkracht waar de aard van de vraag of het probleem is ontstaan. Bij vragen of problemen op schoolniveau kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Wanneer u met een leerkracht onvoldoende tot een bevredigende oplossing komt kunt u zich richten tot de schooldirecteur. Is dit het geval voor een situatie op schoolniveau dan kunt u terecht bij het schoolbestuur.

Soms kan het helpend zijn om in het geval van een probleem of een klacht een onafhankelijke derde te spreken. Hiervoor hebben wij een vertrouwenspersoon.

Klachten
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur. Het doel is om te komen tot een afdoende gezamenlijke oplossing. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en een omschrijving van de klacht. 

Als het niet lukt om tot een afdoende gezamenlijke behandeling van de klacht te komen, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie. School de Pol is hiervoor aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs van de ‘Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag,’ VBS. Een klacht indienen kan via de website: https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/landelijke-klachtencommissies-voor-het-bijzonder-onderwijs.

Postadres:
Stichting GCBO
t.a.v. Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Postbus 394

3440 AJ WOERDEN

Meer informatie:

T: 070-3861697

E: info@gcbo.nl

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor overleg over kwesties die een zware lading hebben, bijvoorbeeld kwesties die maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of andere zaken die gevoelig liggen of een vertrouwelijk karakter hebben. Naast het begeleiden van klagers, geeft de vertrouwenspersoon gevraagd en ongevraagd (beleids)advies aan de directeur en het bestuur. Tevens initieert de vertrouwenspersoon maatregelen om ongewenste situaties of herhalingen van ongewenst gedrag te voorkomen. De vertrouwenspersoon heeft een spilfunctie als het om sociale veiligheid gaat.

U kunt de vertrouwenspersoon van School de Pol bereiken via vertrouwenspersoonschooldepol@gmail.com. Meer gegevens van de vertrouwenspersoon zijn vermeld op het oudergedeelte van de website.

Aanspreekpunt voor pesten

School de Pol heeft een veiligheidsplan over fysieke, psychische en sociale veiligheid. Bij zorgen over pestgedrag is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.