Visie

School de Pol – Hoe ziet het eruit?  

School de Pol is geen school zoals de meeste andere. Het is een plek waar kinderen hun leervermogen kunnen inzetten en versterken, waar ze kunnen ontdekken waar hun krachten en aandachtspunten liggen, waar ze kunnen uitvogelen hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze werken, zodat de natuurlijke motivatie om te onderzoeken en bij te dragen de ruimte krijgt om zich te blijven ontwikkelen. De doelstellingen geven richting aan het ontwerp.

De kunst wordt om zo veel mogelijk de verleiding te weerstaan de Pol te vormen naar het idee dat we (van jongs af aan) hebben gevormd van hoe een school eruit ‘hoort’ te zien. In plaats daarvan blijven we zoeken naar hoe een lerende samenleving er in het beste geval uitziet en hoe daarin te participeren. Om dat beeld verantwoord te vormen hebben we wetenschappelijke onderbouwing, een overzichtelijke geheel aan uitgangspunten en een samenhangend ontwerp. Dit ontwerp is dynamisch, er is altijd ruimte om voortschrijdende inzichten te implementeren.

Een groot deel van de uitgangspunten hebben we al. De theoretische bronnen waarop we ons in deze fase beroepen, de ervaring met zelfsturend leren op het Eiland en elders, onze kennis van aan welke voorwaarden de omgeving moet voldoen.

Eigen invulling van het ‘hoe’ in het onderwijs: 

  • Het ‘klassensysteem’. Kinderen behoren tot een (uiteindelijk) grotere groep (max 72), met wie ze zich vertrouwd en verbonden kunnen voelen, en waarmee ze in wisselende samenstelling door de week heen verschillende groepen vormen.
    • verticaal, op basis van fase van ontwikkeling en motivatie
    • gerichte activiteiten vinden in kleine groepen plaats (zodat de begeleider optimaal kan aansluiten bij de individuele leerprocessen)
  • Het schoolgebouw. School De Pol maakt nadrukkelijk onderdeel uit van een grotere groep dan alleen leerlingen of kinderen. Er is overlap met andere groepen in de samenleving. Dit levert een rijkere leeromgeving en meer real-life oefening in het mede zorg dragen voor de omgeving (de concrete invulling van ‘participatief burgerschap’). In het basisgebouw (de eerste 2 jaar op het Eiland) gebeurt dus meer dan alleen activiteiten voor de school, waaronder kinderopvang, een (deels open) keuken en atelier, zalen voor gedeeld gebruik, etc. Daarnaast vindt een groot deel van de activiteiten elders plaats (bos, stadspark, in sportkantine, Paradijsvogeltuin bijv.).
  • De normering. We hanteren, naast de verplichte genormeerde toetsen, onze eigen vorm van monitoren van leeropbrengsten. Hierbij voldoen we tenminste aan de eisen van de overheid, maar willen vooral goed geïnformeerd zijn over hoe kinderen zich – naast cognitief – ontwikkelen op sociaal-emotioneel, motorisch en moreel gebied. Het lerarenteam wordt daarbij ondersteunt door vak/meesterschap van o.a. een orthopedagoog, fysiotherapeut, diëtist, statistici, testtheoreticus, timmerman, etc.
  • De verdeling van (verplichte) uren en vakanties. We mikken op een dagindeling die aansluit bij de thuissituatie en het kind. Dus integratie met voor-en naschoolse opvang en een mogelijkheid om (ook) open te zijn tijdens nationale vakantie-periodes. De school en opvang liggen daarmee in elkaars verlengde.