Schoolgids 2022/2023

Doelen
doelen van het onderwijs

De doelen van het onderwijs zijn:

  • voorwaarden scheppen voor brede ontwikkeling van het kind: veiligheid, rijke ervaringen en inspanning.
  • het aanleren van de (kern)vaardigheden, waaronder taal en wiskunde, in betekenisvolle contexten
  • het in stand houden van de aangeboren intrinsiek gemotiveerde toestand van het kind.
  • het overbrengen van waarden die voorwaardelijk zijn voor een duurzame samenleving.
resultaten van het onderwijs

De brede ontwikkeling wordt gevolgd met een eigen observatiesysteem; zowel op fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal vlak. We gaan hierbij uit van de verbondenheid van die vlakken.

De vaardigheden worden getoetst aan de hand van de IEP, en de vorderingen van elke leerling worden uitgedrukt ten opzichte van eerder behaald resultaat van die leerling, niet ten opzichte van andere kinderen.

context van de resultaten

De context van de resultaten is Nederland, in de 21ste eeuw. We weten dat de kinderen van nu de volwassenen van later gaan zijn. De ontwikkelingen in de wereld gaan snel, en het is moeilijk te voorspellen welke problemen er opgelost moeten worden in de toekomst. Vindingrijkheid, improvisatie én de overtuiging dat er altijd iets nieuws te leren blijft zullen overstijgende vaardigheden zijn die de ‘schoolse vaardigheden’ als rekenen en schrijven betekenisvol maken in de nieuwe situaties. De overtuiging dát ze kunnen leren, is de overtuiging die uiteindelijk de kinderen de meeste kansen zal geven.

Tijd
onderwijstijd

De school is veertig weken, vijf dagen per week open.

De schooltijden zijn van 0900 uur ’s ochtends tot 1230 op de korte dagen (maandag, woensdag en vrijdag) en van 0900 tot 1630 op de lange dagen (dinsdag en donderdag).

Vanaf 1230 tot 1330 wordt er op school warm gegeten. Deze lunch telt mee als onderwijstijd.

Hiermee is de school 25,5 uur per week open. Dat is meer dan het aantal uren dat een kind naar school hoeft volgens de wet. De eerste vier jaar gaan de kinderen minimaal 22 uur per week naar school, in de laatste vier jaar minimaal 23,5 uur.

Ouders kunnen kiezen of dinsdag of donderdag een korte dag wordt. Voor leerlingen tot en met 5 jaar geld dat er 5 uur per week verlof kan worden gevraagd. Vanaf 6 jaar geld dat een kind minimaal 22 uur per week naar school gaat.

In de praktijk gaan de kinderen, gegeven ons rooster 24,5 week naar school. Voor kinderen die in het eerste jaar van hun onderwijs zitten passen we in samenspraak met de ouders het programma aan op de belastbaarheid van het kind.

Omdat we nog veel groeien, zullen door andere beschikbaarheid van ruimtes, leerkrachten en de wijze van groeperen meer ruimte gaan ontstaan in de onderwijstijden zoals we die aanbieden.

vakanties en vrije dagen

Herstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2022 (één week)

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 (twee weken)

Krokusvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023 (één week)

Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag)

Maandag 10 april 2023 (Tweede paasdag)

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023 (twee weken) Koningsdag 27 april en Bevrijdingsdag 5 mei vallen in de meivakantie.

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart)

Maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag)

Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023 (zes weken)

verlof, ziekte en verzuim

Verlof wordt verleend door de directeur nadat dit is aangevraagd. Dit kan bij bijzondere omstandigheden of bij vakantie buiten de schoolvakanties (maximaal 10 dagen per jaar). Dit aanvragen gebeurt via de mail.

Bij ziekte wordt dit doorgegeven aan de school, bij voorkeur via de mail, en anders telefonisch via het Eiland. (050 – 7851720)

Is een kind niet op school, en is er geen verlof verleend of ziekte gemeld? Dan geld dit als (ongeoorloofd) verzuim. Bij meer dan 16 dagen verzuim binnen 4 weken melden wij dit bij onze leerplichtambtenaar.

Aanmelden en Inschrijven
Werkwijze en kaders
  • Wanneer ouders aangeven bij een school dat ze het kind daar naar school willen laten gaan, dan is het kind aangemeld. Vanaf het moment van aanmelden heeft een school zorgplicht. Een school kiest uit alle kinderen die zijn aangemeld welke ze toelaten. Een kind dat is toegelaten wordt ingeschreven. Inschrijving betekent dat het kind de leerplicht vervult, ze zit dan ‘op school’.
  • Vanaf drie jaar oud kan een kind worden aangemeld bij de school. Ze mogen dan meedoen met activiteiten van de school als ze zijn ingeschreven bij de opvang.
  • Vanaf drie jaar en 10 maanden mag een kind maximaal vijf dagen wennen op school. In de praktijk is dat één dag per week tot een kind vier is. Kinderen van vier kunnen worden toegelaten en ingeschreven bij de school. Met vijf jaar is een kind leerplichtig. Ouders moeten zorgen dat een kind is ingeschreven bij een school.
  • Voor kind die van een andere school komen heten zij-instromers. Vanaf dat zij worden aangemeld besluit de school binnen 6 weken of zij het kind toelaten. Of een kind wordt toegelaten hangt af of de school plek heeft voor het kind. Er zijn kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Als een school de ondersteuning niet kan bieden, dan wordt het kind niet toegelaten. De school blijft wel verplicht mee te helpen te zoeken naar een plek die de ondersteuning wel kan bieden. Zie ondersteuningsprofiel.
Voorbeelden

Drie jaar

Vanaf de derde verjaardag kan een kind worden aangemeld. Het kind word ingeschreven bij de opvang en doet mee aan een gezamenlijke activiteit met de school. Vanaf drie jaar en tien maanden gaan ze een extra dag mee met de school. Ze zullen dan de jongste van de groep zijn. In combinatie met de activiteiten met twee jarigen zijn ze de oudsten.

Vier jaar

Vanaf dat het kind vier wordt is ze ingeschreven bij de school, en het aantal dagen dat ze meedraaien wordt opgebouwd. Veel activiteiten zijn gezamenlijk met de driejarigen. Ze zijn dan de oudere kinderen. Bij andere activiteiten zijn ze juist de jongsten.

Vijf jaar

Het kind is leerplichtig geworden. Ten opzichte van de vierjarige verandert er dat zij vijf dagen per week naar school horen te gaan (in principe). Wel hebben zij recht op vijf uur verlof per week (met een optie tot vijf extra uur, indien nodig).

Opvang

De leerlingen kunnen vanaf 0800 tot 1800 worden opgevangen bij de buitenschool van het Eiland van Groningen.

Veiligheid

Het welzijn van de leerlingen moet voorop staan, juist wanneer leerresultaten bereikt willen worden. Alleen dan is de nieuwsgierigheid, aandacht en betrokkenheid van het kind beschikbaar voor het leerproces en kan de ontwikkeling optimaal plaatsvinden.

Een veilig leerklimaat kenmerkt zich doordat de kinderen ervaren dat de pogingen die horen bij het oefenen zowel goed als fout kunnen en mogen gaan. Hier hoort de opvatting bij dat wanneer er aandacht besteed wordt aan hóe iets fout gaat, los van het waardeoordeel dat achter de ‘foutheid’ schuilgaat, er pas echt van fouten geleerd kan worden.

Ondersteuning

ondersteuning jonge kinderen

basisondersteuning

extra ondersteuning

samenwerkingsverband

zijschool

School de Pol is aangesloten bij het samenwerkingsverband 20.01 (regio Groningen).

Schoolondersteuningsprofiel

Geld

Ouderbijdragen zijn vrijwillig (echt!). Liefst hebben wij dat de ouders in natura bijdragen; via inspanning, en delen van hun kennis en kunde.

Alle bijdragen van externe partijen worden in het jaarverslag verantwoord.

Rechten en plichten

klachten

vrijstellingen

zorgplicht